روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قطایف - تعبیر خواب

تعبیر خواب قطایف

اگر بیند که قطایف از شکر و بادام می خورد، دلیل است مال بسیار یابد. اگر مغز جوزهندی بیند که با دوشاب خورد، دلیل که منفعت آن کمتر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قطایف درخواب بر چهار وجه است. اول: سخن لطیف. دوم: مال حلال. سوم: منفعت. چهارم: نعمت.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه

تعبیر خواب قطایف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات