روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قطران - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قطران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قطران

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قطران داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر تن یا لباس خود را به قطران آلوده کرد، دلیل که لباس حرام پوشد و بعضی گویند به بلائی گرفتار گردد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه

اخبار اکاایران

تبلیغات