روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قسط

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قسط در زیر خود می سوخت، دلیل که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیکی. اگر بیند که دود آن گنده و ناخوش بود، تاویل به خلاف این بود. جابرمغربی گوید: اگر بیند قسط می خورد، دلیل است غمگین گردد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه

تبلیغات