روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قرابه

محمدبن سیرین گوید: قرابه درخواب ، دلیل بر پراکندگی است و مال و خواسته بدو رساند. اگر در قرابه چیزی بیند که مستی کند، دلیل که حرام خواره است. جابرمغربی گوید: اگر بیند قرابه داشت، دلیل که او را با پیری صحبت افتد. اگر بیند از آن قرابه آب یا گلاب خورد، دلیل که از آن پیر منفعت یابد. اگر بیند چیزی ترش بود غم و اندوه باشد. اگر بیند قرابه بشکست، دلیل که از آن پیر نجات یابد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه

تبلیغات