روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قدید

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گوشت گوسفند قدید کرده است دلیل غنیمت است. اگر گوشت اسب بود، مردم او
غنیمت نمایند و خوردن گوشت قدیدی درخواب
چیزی نباشد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه

تبلیغات