روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیشی گرفتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پیشی گرفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پیشی گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید در کاری بر کسی پیشی گرفت از کارهای دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگاری یابد و او را نزد خدای تعالی ثواب است. اگر از کسی بر کار دنیائی پیشی گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد... 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیشی گرفتن درخواب در کارهای خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانی است. اگر دید پیشی گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانی. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات