روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیرایه - تعبیر خواب

تعبیر خواب پیرایه

محمدبن سیرین گوید: پیرایه در خواب ، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پیرایه وی اراسته است و به جواهر پوشیده است، دلیل که به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بیند پیرایه او ضایع شد، دلیل که او را غم و اندوه رسد. اگر بیند پیرایه زنان داشت، دلیل که غمگین شود. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات