روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیلور - تعبیر خواب

تعبیر خواب پیلور

اگر کسی بیند که پیلوری همی کرد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت به هر کس برسد و نامش به نیکی در آن دیار منتشر شود. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات