روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیکان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پیکان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پیکان

در خواب دیدن، مردی بزرگ و خطر بسیار است. اگر بیند که پیکان تیز یافت یا کسی به وی بخشید، دلیل بر درستی کار که بدو رسد. جابر مغربی گوید: دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنی، که بیننده خواب با خصم گوید: خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند، تاویلش به خلاف این است. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات