روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیغمبری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پیغمبری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پیغمبریstrong>span><br /><br />ضرت انیال وید: گر ید ه و پیغمبری د ز مله پیغمبران لق ا ه دا ی واند اه توحید می مود، لیل ه خست ه حنت لا رفتار ود عد ز ن ر شمنان فر ابد. گر ید زاهد صلح د، مین لیل ند، کن حنت لای ی ر نیا متر ز ن ود. گر ید ه و حتشم توانگر د، عمت نیا ر ی راخ ود، ما ین و تباه ردد. براهیم رمانی وید: گر یند ام ی تغیر د، نانکه و ا ه ام یک واندند، ون حمد حمود سعید صالح علی ثل ین، لیل ود ه و ا ه کر یر یکی ... <br />اد سازند. گر ه لاف ین ید، ردمان ی ا ه ر دی اد نند. گر یند و پادشاه ا میر ا اضی د، لیل ه ر غل ویش عدل نصاف گاه ارد. گر ه لاف ین یند، لیل ر دی ود. ابر غربی وید: گر یند ز ال صلاح ه ساد بدل د، لیل ند ر جسی دباری. گر ه لاف ین یند، لیل ود ر سعد قبال ین نیای یp> http://tabirkhab.akairan.com/
تبلیغات