روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پای اودجن (خلخال) - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پای اودجن (خلخال) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پای اودجن (خلخال)

محمدبن سیرین گوید: اگر مردی بیند که پای اورنجن در پای داشت، دلیل است که او را رنج بود. اگر بیند سیمین است، رنج و سختی او کمتر است. ابراهیم کرمانی گوید: پای اورنجن، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک است و مردان را حرام... 
اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد، دلیل که کسی از وی رنجور دل گردد. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات