روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پای تابه (جوراب) - تعبیر خواب

تعبیر خواب پای تابه (جوراب)

محمدبن سیرین گوید: پای تابه در خواب ، چون نهاده بود، مال است و چون بر پای پیچیده بیند، سفر است. اگر بیند پای تابه در پای پیچیده است، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود، دلیل که زود از دنیا رحلت کند. اگر بیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که مال او ضایع شود... 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: پای تابه درخواب بر سه وجه است. اول: مال و خواسته است. دوم: سفر. سوم: مرگ است. کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده.

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب پای تابه (جوراب) گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات