روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پاتیله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پاتیله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پاتیله

محمدبن سیرین گوید: پاتیله در خواب دیدن، کدبانوی خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد... 
محمدبن سیرین گوید: دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود.

http://www.akairan.com/
تعبیر خواب پاتیله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات