روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پاتیله - تعبیر خواب

تعبیر خواب پاتیله

محمدبن سیرین گوید: پاتیله در خواب دیدن، کدبانوی خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسی بدو داد، دلیل که کدبانوی خانه را آفت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که در پاتیله چیزی است از خوردنی، دلیل است که او را از کدبانوی خانه خیرو منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزی ناخوش است از طعامها، دلیل است که او را از کدبانوی خانه ضرر رسد... 
محمدبن سیرین گوید: دیدن پاتیله در خواب چیزی زیاده نبود.

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب پاتیله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات