روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پتک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پتک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پتک

 به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک، دلیل کند بر مهتری. اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد. اگر بیند که پتک او ضایع شد، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد.... 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد، دلیل که در میان مهتری بزرگ، سخن چینی کند و دشمنی افکند. 

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات