روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پستان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پستان

 درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی. اگر زن جوان این خواب را بیند، ... 
دلیل که عمرش دراز است. اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود. جابر مغربی گوید: پستان مرد در خواب ، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد. اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران. 

http://tabirkhab.akairan.com/

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب پستان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دختری که در خواب ببیند پستان خود را در دهان کودکی قرار داده , ازچندماهگی شیربه سینه باردارجاری میشه , بیماری که پستان خودش را میخورد , تعبیر مکیده شدن پستان در خواب , تعبیرخواب شیرامدن ازپستان زن , تعبیر خواب شیر در سینه , خوردن سینه زن به لاتین , تعبیر خواب شیر خوردن , علت خون آمدن از سينه , بيماريهاي سينه زنان , دیدن پستان در خواب , پستانهای نوک تیز , تعبیر خواب پستان , تعبیر خواب سینه , پستانهای ایرانی , مالش دادن پستان , پستانهای دیدنی , سينه دختر جوان , مکیدن س ی ن ه , سينه كوچك زن , مو روي سينه , لای پستان , شکاف سینه , پستان لخت , پستان زن , سينه زن , سه پسون , سیته زن , سینه زن

تعبیر خواب پستان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات