روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پستان بند

 محمدبن سیرن گوید: پستان بند در خواب ، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد.... 
اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان است. 

http://www.akairan.com/

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پستون بند

تبلیغات