روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پرده داری - تعبیر خواب

تعبیر خواب پرده داری

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید، پرده داری می کرد، دلیل است حاجتی که دارد روا گردد و عزتش زیاده شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند پرده داری پادشاه مصلح عادل می کرد، دلیل که وی به صلاح و به خیر گراید و مال حلال یابد... 
اگر بیند پرده داری پادشاه ظلم می کرد، دلیل که به فسادمایل شود و مال حرام یابد. 

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب پرده داری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات