روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پلیته - تعبیر خواب

تعبیر خواب پلیته

ابراهیم کرمانی گوید: پلیته افروخته در خواب ، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند و خدمتش نمایند. اگر پلیته افروخته نباشد، تاویلش به خلاف این بود. 

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب پلیته گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات