روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پابندانی کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پابندانی کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب پابندانی کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب دید که کسی را پابندانی کرد، دلیل که در کار آن کس مقیم و پایدار است و از او جدا نگردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: پابندانی کردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقیم شدن آن کس که پابندانی او کرد.دوم: عنایت کردن با وی. سوم: خیر منفعت بدو رسد... 
اگر بیند از پابندان کسی بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است. 

http://www.akairan.com/
تعبیر خواب پابندانی کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات