روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نزم (مه)

محمدبن سیرین گوید: اگر نزم همه را فرا گرفت، دلیل گمراهی است دردین. اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائی مبدل شد، دلیل که کارش نیکو شود. اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت، دلیل مرگ مفاجات بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نزم درخواب چهاروجه است. اول: تحیّر. دوم: پوشیدن کارها. سوم: بدعت. چهارم: گمراهی.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تبلیغات