روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نزم (مه)

محمدبن سیرین گوید: اگر نزم همه را فرا گرفت، دلیل گمراهی است دردین. اگر نزم همه جا را گرفت و به روشنائی مبدل شد، دلیل که کارش نیکو شود. اگر هوا روشن بود و ناگاه نزم گرفت، دلیل مرگ مفاجات بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نزم درخواب چهاروجه است. اول: تحیّر. دوم: پوشیدن کارها. سوم: بدعت. چهارم: گمراهی.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات