روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نوشادر - تعبیر خواب

تعبیر خواب نوشادر

دیدن نوشادر به خواب ، دلیل غم و اندوه است.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات