روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ناطف - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ناطف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ناطف

اگر بیند ناطف داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد. جابرمغربی گوید: دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دلیل بر منفعت اندک است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است. اول: سخن شیرین. دوم: مال حلال. سوم: معیشت.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات