روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ناطف ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ناطف

اگر بیند ناطف داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد. جابرمغربی گوید: دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دلیل بر منفعت اندک است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است. اول: سخن شیرین. دوم: مال حلال. سوم: معیشت.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تعبیر خواب ناطف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات