روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عنقا


نوعی است از نواها چون چنگ. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند عنقا می زد، دلیل که به باطل و سخن دروغ و محال رضا دهد. اگر بیند عنقا شکست یا ضایع شد، دلیل که از دروغ توبه کند.

تبلیغات