روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نانخواه - تعبیر خواب

تعبیر خواب نانخواه

اگرنانخواه داشت، دلیل غم است. اگر بیند که نانخواه بینداخت یا به کسی داد، دلیل است از غم رهائی یابد.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات