روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند، اگر از گوشت لاغر بیند، دلیل زیان است.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تبلیغات