روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب نخچیر

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که نخجیر صحرا مطیع او گشتند، دلیل که مهتر قوم شود و گویند که سالار دزدان شود. اگر بیند که خود به صوتر نخجیرات بود، دلیل است بددین بود و توبه باید نمود. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند که نخجیران را به دام یا تله می گرفت، دلیل که به حیله مال از مردم بیابانی بستاند اگر بیند که نخجیران با وی سخن گفتند و مطیع او شدند، دلیل که مقرب پادشاه شود.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تبلیغات