روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نحاس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نحاس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب نحاس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که نحاسی می نمود، دلیل است دورغ بسیار گوید.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .
 

تبلیغات