روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انداختن مردم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انداختن مردم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نداختن ردمstrong>span><br /><br />حمدبن سیرین وید: گر سی یند ه سی ا ینداخت، لیل ه ر صم یره ود. گر یند ه سی و ا ینداخت، لیل ه صم ر ی یره ردد. گر یند ه ر سی سنگ نداخت، لیل ند ه سخن سخت ه سی وید عضی ز عبران فته ند ه، لیل ن ه و ا ه زنا ا ه ناهی تهم ردانند. گر سی یند ه سفال نداخت م سخن رشت ود ه ه سی وید عبران ویند: گر یند سی کر ا ادام ر و ینداخت، گر ن س عروف ود، لیل ند ز و دان قدار عطا ابد. گر جهول ود دان قدار ه نداخت صیبت عزا ابد. ... <br />گر سی یند ین وردنی ا ه فتیم سوی هارپایان نداخت، لیل ه ال ویش ر اهلان زینه ندp> <p>p> <pگر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید نگام سکیت ازییخ یشکند ر ب رو یروید ، شانة ن ست ه ز صیحت ایدوستانیبا رزش رخوردار واهید د .p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید یگران شغول سکیت ازیهستند ، علامت ن ست ه ام ما ا ر نار امیکه ما ستایشش یکنید ، ا سوایییاد واهند رد .p> <p> یدن فشهایاسکیت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، شانة ن ست ه ا م شینان ود سر سازگارینخواهید اشت .p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات