روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نابینا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نابینا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ابیناstrong>span><br /><br />گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند ابینا د، لیل ه ر سلام مراه ست. گر ک شم و ابینا د، لیل ه یمه ی ز ین و رود ا ناه زرگ رده اشد. براهیم رمانی وید: گر ابینا ا ست گرفت ی رد، لیل ه ومن حیم ود. گر یند شم سی ا ابینا رد، لیل ه ن س ااز اه برد ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ابینائی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: رویشی. وم: دحالی. سوم: غم اندوه. هارم: قصان. پنجم: ال. شم: تباهی ین. گر ابینا یند ه ینا ده ود، لیل ه ز زحمت رهد.p> <p> گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ، یگران یازمند ستند ، شانة ن ست ه ه علت عدم توفیق ر پیش ردن ارها تحت تأثیر فکار یگران رار واهید رفت .<br /> p>

اخبار اکاایران

تبلیغات