روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مزوره

محمدبن سیرین گوید: مزورها درخواب چون ترش نبود و چربی در وی نباشد دلیل منفعت است. اگر ترش و ناخوش بیند، دلیل مضرت است.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تبلیغات