روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب موزه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب موزه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب موزه

حضرت دانیال گوید: دیدن موزه در خواب به زمستان، دلیل خیر بود و تابستان، دلیل غم و اندوه است و اما معبران را در تاویل موزه خلاف است. محمدبن سیرین گوید: دیدن موزه در خواب چون با خود سلیح داشت، دلیل که دشمن از او متفکر شود. اگر بی سلیح بیند، دلیل غم است اگر بیند موزه ادیم داشت، دلیل که زن خواهد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند موزه داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند موزه او دریده بود، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند موزه را از خانه بیرون ریخت، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر بیند موزه او بدریدند، دلیل  که جوانان قصد عیال او کنند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن موزه بر هفت وجه است وقتی که پای او را نیازاد. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوت. پنجم: عیش. ششم: ظفر. هفتم: منفعت.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

اخبار اکاایران

تبلیغات