روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب موزه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب موزه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> وزهstrong>span><br /><br />ضرت انیال وید: یدن وزه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ه زمستان، لیل یر ود تابستان، لیل غم ندوه ست ما عبران ا ر تاویل وزه لاف ست. حمدبن سیرین وید: یدن وزه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ون ا ود سلیح اشت، لیل ه شمن ز و تفکر ود. گر ی سلیح یند، لیل غم ست گر یند وزه دیم اشت، لیل ه زن واهد. براهیم رمانی وید: گر یند وزه اشت، لیل ه ه در ن ال ابد. گر یند وزه و ریده ود، لیل ه زنش میرد. گر یند وزه ا ز انه یرون یخت، لیل ه زن ا لاق هد. گر یند وزه و دریدند، لیل  ه وانان صد عیال و نند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن وزه ر فت جه ست قتی ه پای و ا یازاد. ول: زن. وم: ادم. سوم: نیزک. هارم: وت. پنجم: عیش. شم: فر. فتم: نفعت.p> <p>گر ید بتلائی ادرزاد ود، لیل ه ز عصیت توبه ند. گر ید بتلائی ه زانو ی فت، لیل ه تنگ وزی ود. گر ید سی ا بتلا رده، لیل ست ه ضرت ه سی ساند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات