روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مویز - تعبیر خواب

تعبیر خواب مویز

دیدن مویز مال و نعمت است. ابراهیم کرمانی گوید: اگر آب از مویز جدا کرد دلیل که مال حلال یابد. اگر عالمی آب از مویز خورد، دلیل که علمش زیاده شود. اگر بازرگان دید مال فراوان حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مویز به خواب بر چهاروجه است. اول: مال و نعمت. دوم: منفعت. سوم: عیش خوش.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مویز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات