روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عمود کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب عمود کردن


محمدبن سیرین گوید: دیدن عمود به خواب ، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند، دلیل است بر سخنی سخت. اگر بیند عمود بر کسی زد، دلیل که سخنی به آن کس بگوید. اگر عمودِ خود را آهنین بیند، دلیل که از پادشاه قوت یابد. اگر بیند عمود او ضایع شد، تاویلش به خلاف این بود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عمود در خواب بر سه وجه است. اول: مردی راست. دوم: سخنهای سخت. سوم: مهتری بزرگ زاده.

تعبیر خواب عمود کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات