روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مطهره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مطهره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مطهره

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مطهره نو داشت، دلیل منفعت است از سفر، اگر کهن بیند تاویلش به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مطهره بر سه وجه است. اول: سفر. دوم: مال. سوم: زندگانی.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مطهره گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات