روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مثقبه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مثقبه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مثقبه

محمدبن سیرین گوید: اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ کرد، دلیل که به حیله از مردم چیزی ستاند.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

اخبار اکاایران

تبلیغات