روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مصور

اگر صورت جانور می کشید، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید. جابرمغربی گوید: اگر دید صورت آدمی یاچیز دیگر می کشید، دلیل که بدمذهب بود. در دیدنِ صورتگر در خواب خیری نباشد.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تبلیغات