روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسکه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مسکه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مسکه

روغن تازه بود. دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مال حلال است. اگر دید مسکه داشت و بخورد، دلیل که به قدر آن مال یابد دیدن مسکه در خواب ، دلیل بر مبارکی سال بود و خیر و برکت و دیدن مسکه هر جانوری که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال بود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مسکه درخواب بر چهار وجه است. اول: مال حلال. دوم: گواهی دادن راست. سوم: علم و دانش. چهارم: معیشت نیکو.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مسکه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات