روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشک آب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مشک آب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مشک آب

دیدن مشک آب درخواب ، دلیل سفر است. اگر بیند مشکی نو داشت دلیل که به سفر رود. اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است. اگر در این مشک سوراخی بود، دلیل زیان بود از سفر. ابراهیم کرمانی گوید: اگر مشک آب داشت و به مردم می داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر بیند به مردم نداد تاویلش به خلاف این است.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.مشک آب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مشک دوغ

تعبیر خواب مشک آب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات