روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب مشعبدباز

اگر دید مشعبدباز شده بود، دلیل که کارهای باطل کند. اگر دید در مشعبد باز نگاه می کرد، دلیل که به کاری بد افتد.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تبلیغات