روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عمارت کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب عمارت کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب عمارت کردن


اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می کرد، دلیل که صلاح دین جوید و ثواب این جهان. اگر بیند زمین خراب را عمارت می کرد، مثل خانه و دکان و مانند اینها، فائده این جهانی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عمارت کردن درخواب بر چهار وجه است. اول: صلاح این جهانی. دوم: خیر و برکت. سوم: کامرانی. چهارم: گشایش کارهای بسته.

تعبیر خواب عمارت کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات