روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عمارت کردن


اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می کرد، دلیل که صلاح دین جوید و ثواب این جهان. اگر بیند زمین خراب را عمارت می کرد، مثل خانه و دکان و مانند اینها، فائده این جهانی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عمارت کردن درخواب بر چهار وجه است. اول: صلاح این جهانی. دوم: خیر و برکت. سوم: کامرانی. چهارم: گشایش کارهای بسته.

تبلیغات