روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب عمارت کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب عمارت کردن


اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می کرد، دلیل که صلاح دین جوید و ثواب این جهان. اگر بیند زمین خراب را عمارت می کرد، مثل خانه و دکان و مانند اینها، فائده این جهانی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن عمارت کردن درخواب بر چهار وجه است. اول: صلاح این جهانی. دوم: خیر و برکت. سوم: کامرانی. چهارم: گشایش کارهای بسته.

تعبیر خواب عمارت کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات