روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مناره

دیدن مناره در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند. اگر دید مناره بنا کرد، دلیل که کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد. اگر بیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید و بعضی گویند، دلیل که موذن آن مناره بمیرد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن مناره درخواب ، دلیل بر پادشاهی بود یا مردی بزرگ. اگر بیند در کوچه او مناره بود، دلیل که بزرگی در آنجا نزول کند. اگر بیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن بزرگ دون همت است. اگر مناره را در مسجد دید دلیل مهتری بود که خلایق را به راه راست  آرد. اگر بیند در مناره مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگی از آن دیار بمیرد. جابرمغربی گوید: اگر دید بر مناره مسجد جامع بانگ نماز می گفت، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را روزی او کند. اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازی عمر بود. اگر بیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را قهر کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مناره بر چهار وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: امام. چهارم: موذن.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گلدسته و مناره

تبلیغات