روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب منقار

  اگر بیند او را به سانِ مرغان منقار بود، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر بیند کرکس یا عقاب او را به منقار بزد چنانکه دردش کرد، دلیل مضرت بود و نقصان مال. اگر بیند منقار مرغی داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تبلیغات