روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب منادی - تعبیر خواب

تعبیر خواب منادی

اگر دیدمنادی بود چندان که کلامش موافق علم و حکمت است و به نفس خود مردی صالح بود، دلیل خیر است.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب منادی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات