روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مامینا - تعبیر خواب

تعبیر خواب مامینا

به خواب دیدن دروقت و بی وقت غم بود.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تعبیر خواب مامینا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات