روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مذی(نشاط)

محمدبن سیرین گوید: اگر مذی در خواب بیند، دلیل شادی بود به قدر آن.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند. اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود. اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

تبلیغات