روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لقوه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لقوه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> قوهstrong>span><br /><br /><span id="ctl00_CP1_lblMeaning1" class="RTL"><span>حمدبن سیرین وید: گر سی یند ه ویش ز علتِ قوه ج د، لیل ه پیش ردم وار ود. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن قوه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر ردی نافق ود. گر یند ه ه علتِ قوه رفتار د، لیل ر شکار دن ین و ست. span>span>p> <p>گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لاک پشت یند، لیل ر ردی عالم ست ه ز صحبت و ائده ه ردم سد. حمدبن سیرین وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند لاک پشت اشت ا ر انه مد، لیل ست و ا ا زاهدی صحبت فتد. گر یند وشت لاک پشت ورد، لیل ست ه در ن علم موزد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن لاک پشت ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رسه جه ست. ول: ردی عالم. وم: ردی زاهد. سوم: ردی صناع.p>
تبلیغات