روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لعل

محمدبن سیرین گوید: دیدن لعل درخواب . دلیل بر زنی است صاحب جمال. اگر در خواب بیند لعلی داشت، دلیل است زنی بزرگ بخواهد یا کنیزک صاحب جمال بخرد و نیز گفته اند، دلیل که دختری آورد. جابرمغربی گوید: اگر بیند لعل بسیار داشت، دلیل است به قدر آن مال یابد. اگر بیند آشنائی پاره لعل به وی داد، دلیل که از خویشان زنی توانگر بخواهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لعل درخواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: نعمت. چهارم: دختر.

اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

تبلیغات