روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب علک - تعبیر خواب

تعبیر خواب علک

اگر بیند علک می خائید، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند. اگر که علک به آتش نهاد، دلیل که به قدر آن نقصان مال بد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران