روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب علک - تعبیر خواب

تعبیر خواب علک

اگر بیند علک می خائید، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند. اگر که علک به آتش نهاد، دلیل که به قدر آن نقصان مال بد.

تعبیر خواب علک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات