روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب علک - تعبیر خواب

تعبیر خواب علک

اگر بیند علک می خائید، دلیل که مال و نعمت به خصومت حاصل کند. اگر که علک به آتش نهاد، دلیل که به قدر آن نقصان مال بد.

اجرای موسیقی محلی در خانه های سنتی ترکمن در اقامتگاه بومگردی خالد نبی گچی سو بالا

اخبار اکاایران

تبلیغات