روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لباجه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لباجه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب لباجه

محمدبن سیرین گوید: دیدن لباجه درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است. خاصه اگر بیند لباجه سمور یا سنجاب داشت، دلیل که مردی را پناه دهد. جابرمغربی گوید: اگر دید لباجه سبز داشت، دلیل که از مردی دیندار منفعت یابد. اگر لباجه سفید بیند، دلیل که از مردی مُصلح منفعت بیند. اگر سرخ بیند از مردی معاشر منفعت یابد. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود و کبود مصیبت است. اگر سیاه بیند و در بیداری آن پوشیده باشد، دلیل مضرت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لباجه، دلیل بر نیکوئی است و کرباسین و پشمین بر چهاروجه است. اول: زن. دوم: امانت داری. سوم: صلاح کارها. چهارم: منفعت. 

اگر درخواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد. محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است. اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

تعبیر خواب لباجه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات