روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب خون آمدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب خون آمدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ون مدنstrong>span><br /><br /> حمدبن سیرین وید: گر یند ه ی راحت ون ز تن و مد، لیل ه گر شوه ستاننده ود، شوه ستاند. گر ه و ا زیان سد. گر یند ه ر تن ی راحت ا ود ز ن راحت ا ون می فت، لیل ست و ا زیان غم ندوه سد. گر یند سی و ا ه مشیر زد ون وان د، لیل ه ر ی زبان لق راز ردد و ر ن واب ست. گر یند ز ایگاهی ه زخم ست ون یرون مد امه تن و لوده د، الی ست ه ه رام اصل ند. براهیم رمانی وید: گر یند ه ون می ورد، لیل ست ال رام ورد ا ون <br />احق ند. گر ندامی ز ندامهای و برد، نانکه ن ندام ز ی دا د، لیل ست زننده زخم سفر ند. گر یند ه ر تن و سوراخی ود ه ز ن سوراخ ون وان د امه و ا لوده رد، لیل ه و ا ه در ن الی رام سد. گر یند ه ون ز زخم راحت یامد ن راحت تازه ود، لیل ه رمال و قصان ید، ا ز سی سخنی سخت نود و ا ر ن واب ست، زیرا ه ون ر ناه اشد ه ز تن و یرون مد. گر یند ه ز ضیش ون یرون مد، لیل ست و ا رزندی ز کم ادر یفتد. گر ه ز قعدش ون یرون مد، نانکه تنش لوده د، لیل ست ه ه در ن الی رام اصل ند. گر یند ه زبن ندان و ون یرون مد، لیل ست ز ویشانش ه و غم ندوه سد. ابر غربی وید: گر یند ه رجائی رخون فتاد، لیل ست ه ون احق بتلا ود. گر یند ه ر هری ا وچه ی ون می فت، لیل ند ر ون ن وضع ون سیار یخته ردد. ضرت انیال براهیم رمانی وید: گر یند ه ون سیار ز ینی و یرون مد عیف شد، لیل ند ر افتن ال رام، اصه ه امه و ه ون لوده ردد. گر یند ه ون ندک رود مد وت عیف د امه لوده شد، لیل ست ه رویش ردد الش ا قصان فتد. گر یند ه وت ر تن و مد، لیل ر افتن ال رام ند.p> <p>حمدبن سیرین وید: وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ردی ست ه وت توانگر، کن ون مت ی بر ست خوک خانگی رد ست راخ ل، کن پلید دفعل اشد ی ین ی یانت ست. گر یند ه وکان ا ر ایگاهی گاه اشت ها می رد ه پراکنده وند، لیل ست ال سیار ز رام مع ند. براهیم رمانی وید: خالطت ردن ا وک نیا ا یکو ست ین ا د ست یدن چه وک ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> غم ست وردن یر ی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> صیبت ندوه ست، ز هت ال ه در ن ه ورده ود. گر یند ه وشت وک ی ورد، لیل ه ال رام ورد. گر <br />یند ه وکان ا ز ائی ه ائی ی رد، لیل ست حوال نیای و یکو ود، یکن ینش د ردد. گر یند ر یان وکان ی ردید، لیل ه رم ردد، ه هت الی ه و ا ز لم اصل ود. گر یند ه ر یان وکان شسته ود، لیل ست ر شمن غالب ود زرگی ابد. گر یند ه وک ز پس پشت ی رآمد ز پیش و یرون د، لیل ه رادی پلید زشت و ا اصل ود. گر یند ه پوست وک سی ه ی اد، لیل ه ال رام ابد. گر یند ه بان وک ود، لیل ست ر روهی دفعل د یانت هتر رمانروا ود. ابر غربی وید: گر یند ه ا وک صحرائی نگ ی رد، لیل ست ه ا هتری ون ستمگر و ا صومت فتد. گر یند وی وک ا پوست ا ستخوان و اشت، لیل ه ر در ن ال لال ابد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب خون آمدن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خون امدن صورت در خواب , خواب رفتن الت تناسلی , خون اومدن زبان , ورم مقعد گربه

تعبیر خواب خون آمدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات